Sestavo, delovanje in pristojnosti cerkvenih sodišč na različnih stopnjah določajo in predpisujejo: ZCP v sedmi knjigi z naslovom Postopki (kann. 1400–1752), dokument Dignitas connubii (Dostojanstvo zakona), za rimska sodišča pa tudi apostolska konstitucija Pastor Bonus (1988) in drugi predpisi.

V skladu z ZCP ima vsaka (nad)škofija lahko svoje cerkveno sodišče. V primeru več manjših škofij je eno sodišče pristojno za več škofij. V Cerkvi na Slovenskem je prvostopenjsko Metropolitansko cerkveno sodišče v Ljubljani poleg ljubljanske nadškofije pristojno tudi za škofiji Koper in Novo mesto, prvostopenjsko Metropolitansko cerkveno sodišče v Mariboru pa je poleg mariborske nadškofije pristojno tudi za škofiji Celje in Murska Sobota. Drugostopenjsko sodišče za Ljubljano je Maribor, za Maribor pa Ljubljana. Sodišča na nivoju (nad)škofij se v praksi ukvarjajo predvsem s postopki za ugotavljanje ničnosti cerkvenega zakona.

Sodišče tretje stopnje deluje v okviru rimske kurije in se imenuje Rimska Rota. Poleg tega v okviru Svetega sedeža deluje Apostolska signatura, ki je administrativno sodišče za presojo pravilnosti cerkvenih pravnih postopkov za vesoljno Cerkev, obenem pa ima tudi pristojnosti za imenovanja cerkvenih sodnikov na lokalnih sodiščih. Tretje sodišče v okviru vesoljne Cerkve je Apostolska penitenzieria, ki je pristojna za notranje cerkveno zakramentalno področje. V zadnjem času je bilo v okviru Kongregacije za nauk vere ustanovljeno tudi sodišče, ki presoja kazniva dejanja spolnih zlorab.

Cerkveno sodišče
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990
1001 Ljubljana
Tel. 01/234 26 38   
Fax. 01/231 41 69

Sodni vikar – oficial: dr. Matej Pavlič