Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2018-02-12T11:34:22+00:00
Nadškofija Ljubljana je aktivno vključena v ukrep Programa razvoja podeželja.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (podukrep 4.3), operacija »Ureditev gozdne infrastrukture«

Za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih prometnic navedenih v odločbi št. 33120-186/2016/6 z dne 02.03.2017 je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«, podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK

Nadškofija Ljubljana je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«. S podprto investicijo se je omogočilo boljše in varnejše gospodarjenje z gozdom. V tem območju se bo lahko izvedla sečnja in spravilo lesa. Saniralo se bo tudi lahko več žarišč, ki jih je napadel podlubnik.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Izgradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa. Omogočeno bo strojno spravilo lesa in s tem zmanjšanje stroškov spravila. Vlake bodo omogočile pridobivanje in spravilo lesne biomase. Povečala se bo boljša izkoriščenost gozdnih fondov in učinkovitost dela v gozdu. Z nujnimi redčenji bomo bistveno povečali kakovostno vrednost lesa ter zmanjšali nevarnost podiranja sestojev zaradi naravnih ujm.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Omogočeno strojno spravilo lesa.
  • Povečanje odprtosti gozdov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Zmanjšanje stroškov spravila.
  • Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
  • Izboljšana ekonomika pridobivanja lesa.

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.